การอนุรักษ์ทรัพยากร

posted on 14 Oct 2009 14:27 by smartotori


แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  •           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  โดยดำเนินการ ดังนี้

   แก้ไขแนวคิดและจิตสำนึกของคนให้มีความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

  •    เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การบริโภคทั้งกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่างประหยัด  เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จำกัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  และนานที่สุด     

 ฟ้าสีครามน้ำทะเลใส

 


 

 

edit @ 14 Oct 2009 14:34:52 by otori

Comment

Comment:

Tweet