น่ารู้กับเครื่องบิน

posted on 15 Oct 2009 16:55 by smartotori


   เครื่องบินบังคับวิทยุฝีมือไทย สร้างพื้นฐานความรู้ สู่เทคโนโลยีการบินระดับสูง
รายละเอียด 

เครื่องบินบังคับวิทยุฝีมือไทย สร้างพื้นฐานความรู้ สู่เทคโนโลยีการบินระดับสูง

      ทีมวิจัยเยาวชน สร้างเครื่องบินบังคับวิทยุ จุดเด่นคือ ออกแบบเป็นเครื่องบิน 2 แบบ ใน 1 ลําตัว โดยสามารถเปลี่ยนเป็นปีกสูงหรือปีกต่ำก็ได้ในลำเดียว ชี้ราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่ยังต้องปรับปรุงด้านลวดลายความสวยงาม หวังปูพื้นฐานความรู้ สู่เทคโนโลยีการบินระดับสูง 

       ปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านการบินได้พัฒนาไปมาก จึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงงานทางด้านอากาศยานไปพร้อมกันด้วย โดยต้องเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้ต่อยอดเทคโนโลยีสู่ระดับสูง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องบินมอเตอร์ไฟฟ้ามีจํานวนมากขึ้น มีการจัดตั้งชมรมเครื่องบินมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมากมายในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายซึ่งจะทำให้มีราคาค่อนข้างสูง รวมถึงยังขาดความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานที่จะนํามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

       การออกแบบและผลิตเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตคลองหก ภายใต้การสนับสนุนในโครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้คิดที่จะผลิตเครื่องบินบังคับวิทยุให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องบินบังคับวิทยุที่นําเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า และเตรียมสร้างรากฐานในการพัฒนาศักยภาพการผลิตอากาศยานในประเทศไทย  

       นายธนพัฒน์  เกิดสุข หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนี้กล่าวว่า งานวิจัยการออกแบบและผลิตเครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการด้านเครื่องบินบังคับวิทยุรายใหม่ในประเทศไทย และพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบเครื่องบินบังคับวิทยุโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยานโดยตรง  

       โดยทีมวิจัยได้ใช้วัตถุดิบผลิตลำตัวของเครื่องบินบังคับวิทยุด้วย โพลิยูรีเทนโฟม ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกับโฟมทั่วไป เช่น มีน้ำหนักเบา ส่วนวัสดุที่ใช้ทำปีกของเครื่องบินบังคับวิทยุนั้นจะใช้โฟมเนื้อแข็ง 2 ปอนด์ ตกแต่งด้วยเทปมีจุดเด่นคือ ประกอบได้ง่ายมีโครงสร้างที่แข็งแรง ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ รวมถึงมีราคาที่ประหยัด ซึ่งเป้าหมายในการผลิตเครื่องบินบังคับวิทยุนี้จะสร้างด้วยความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานให้มีประสิทธิภาพการบินที่ดี มีกรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ และมีความสวยงาม  

       อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนี้กล่าวอีกว่า เรามองไปที่ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องบินมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทําจากโฟม ซึ่งสําหรับโครงการนี้จะผลิตเฉพาะส่วน ลําตัว ปีก และชุดพวงหางเท่านั้น โดยจะเริ่มจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีตามท้องตลาดทั้งด้านราคาและข้อดีข้อเสีย หลังจากนั้นก็ทําการออกแบบเครื่องบินโดยมีจุดเด่นคือ เครื่องบิน 2 แบบใน 1 ลําตัว กล่าวคือเครื่องบินสามารถเป็นเครื่องบินฝึกบินปีกสูง หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องบินผาดโผนปีกต่ำก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนมอเตอร์ใบพัด ปีก และชุดหางเท่านั้น โดยโครงการนี้ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ 2 แบบ คือ FC-Training 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องบินฝึกบินปีกสูง ขนาดกางปีก 1,000 มิลลิเมตร น้ำหนัก 650 กรัม ใช้มอเตอร์ 380 ต่อกับชุดเกียร์ที่มีอัตราทด 2.14:1 และใบพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว แบตเตอรี่ขนาด 9.6 โวลต์และผ่านการทดสอบการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

       ส่วนอีกแบบก็คือ FC-Shark ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องบินผาดโผน ขนาดกางปีก 920 มิลลิเมตร น้ำหนัก 650 กรัม ใช้มอเตอร์ 480 ต่อกับชุดเกียร์ที่มีอัตราทด 2.14:1 และใบพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว แบตเตอรี่ขนาด 9.6 โวลต์ แต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังบินได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประสิทธิภาพการบังคับไม่ดี ต้องมีการปรับปรุงแบบใหม่โดยการเพิ่มขนาดของปลายปีกและเพิ่มมุมของปีก  

       กระบวนการผลิตส่วนลําตัว เนื่องจากเครื่องบินที่เราออกแบบเป็นเครื่องบิน 2 แบบ ใน 1 ลําตัวดังนั้นส่วนลําตัวของเครื่องบินจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากต้องมีความแข็งแรงและประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่นได้ง่ายและที่สําคัญเราต้องการอัตราการผลิตต่อวันที่สูง กลุ่มวิจัยจึงออกแบบกรรมวิธีการผลิตให้เป็นแบบงานหล่อ ใช้เวลาในการผลิตน้อย ซึ่งแบบรูปร่างของลําตัวเครื่องบินก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมาก เพียงแต่แม่แบบจะต้องสามารถประกอบเข้ากับปีกทั้ง 2 แบบได้ และส่วนลําตัวเครื่องบินภายในจะต้องมีช่องสําหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใส่แบตเตอรี่  

       ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบช่องใส่ของภายในลําตัวเครื่องบินด้วย ในการทําแม่แบบนั้นเราต้องแบ่งแม่แบบของลําตัวเครื่องบินออกเป็น 2 ซีก และแต่ละซีกของแม่แบบลําตัวเครื่องบินจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือส่วนด้านในและส่วนด้านนอก ทําให้ทั้งหมดประกอบไปด้วยแม่แบบ 4 ชิ้น ซึ่งขั้นตอนการสร้างแม่แบบได้แก่ สร้างแม่แบบตัวผู้จากโฟมอัด และนําแม่แบบตัวผู้ไปสร้างแม่แบบตัวเมีย จากนั้นจึงสร้างแม่แบบตัวเมียของช่องใส่ของภายในลําตัวเครื่องบินและตกแต่งแม่แบบให้แข็งแรงทนทาน  

       สรุปงานวิจัยในโครงการนี้ ได้ออกแบบและผลิตเครื่องบินบังคับวิทยุซึ่งมีจุดเด่นคือ เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุที่สามารถเปลี่ยนเป็นปีกสูงหรือปีกต่ำก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนปีก ชุดหาง และมอเตอร์เท่านั้น และกรรมวิธีการผลิตของเรานั้นใช้วิธีหล่อโฟมโพลียูริเทนในการผลิตลําตัวใช้เครื่อง CNC ตัดโฟมสําหรับตัดปีกและหางซึ่งรวดเร็วจะทำให้ทำงานได้รวดเร็ว ด้านราคาขายก็จะถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ยังต้องมีส่วนปรับปรุงอีกมาก เช่น ด้านการออกแบบลวดลายให้มีความสวยงาม แต่สิ่งที่ทีมวิจัยได้จากงานนี้คือ การได้ทำงานร่วมกันและการได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาด้านอากาศพลศาสตร์ประยุกต์ในการออกแบบเครื่องบินบังคับวิทยุดังกล่าว ซึ่งจากการทำงานนี้ ทำให้ผลงานที่จะสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยด้านอากาศยานระดับสูงขึ้นได้ต่อไป  


 แหล่งที่มา :  www.banmuang.co.th
 ข่าววันที่ :   [15-เม.ย.-2006 / 7:37:20]  [เข้าชม: 3736 ครั้ง] อ

Comment

Comment:

Tweet

ดีนะครับ แถมได้ความรู้ด้วยlaughing

#2166 By กันขโมย (180.183.167.208) on 2016-03-08 20:27

#2165 By (173.167.64.57|148.251.91.38, 173.167.64.57) on 2014-08-23 19:38

#2164 By (177.180.6.40|148.251.91.38, 177.180.6.40) on 2014-08-01 04:10

#2163 By (114.25.146.61|148.251.91.38, 114.25.146.61) on 2014-07-30 22:34

#2162 By (114.25.146.61|148.251.91.38, 114.25.146.61) on 2014-07-30 22:34

#2161 By (95.128.136.36|178.63.0.194, 95.128.136.36) on 2014-07-16 03:00

#2160 By (95.128.136.36|178.63.0.194, 95.128.136.36) on 2014-07-16 03:00

#2159 By (95.128.136.36|178.63.0.194, 95.128.136.36) on 2014-07-16 02:59

#2158 By (89.140.169.18|89.140.169.18) on 2014-07-15 11:36

#2157 By (50.57.11.1|50.57.11.1) on 2014-06-29 19:31

Very efficiently written post. It will be valuable to anyone who usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing i will definitely read more posts. addgdcdakgeabbcc

#2156 By (200.217.74.2|200.217.74.2) on 2014-06-25 10:48

#2155 By (162.244.16.2|148.251.91.38, 162.244.16.2) on 2014-06-21 20:33

#2154 By (103.11.35.5|103.11.35.5) on 2014-06-20 15:16

#2153 By (103.11.35.5|103.11.35.5) on 2014-06-20 15:14

#2152 By (110.173.49.18|148.251.91.38, 110.173.49.18) on 2014-06-14 17:09

#2151 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-06-13 15:13

I just like the helpful info you supply on your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I'm somewhat sure Ill learn a lot of new stuff right right here! Best of luck for the following! ekbfgkdefaeakdde

#2150 By (112.124.23.78|148.251.92.48, 112.124.23.78) on 2014-06-12 15:24

#2149 By (91.232.12.90|148.251.91.38, 91.232.12.90) on 2014-06-09 23:30

#2148 By (91.232.12.90|148.251.91.38, 91.232.12.90) on 2014-06-09 23:28

#2147 By (91.232.12.90|148.251.91.38, 91.232.12.90) on 2014-06-09 23:28

#2146 By (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) on 2014-06-08 20:44

#2145 By (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) on 2014-06-08 20:42

Hello!
viagra

#2144 By (177.152.76.33|85.17.205.213, 177.152.76.33) on 2014-06-04 06:05

Hello!
cialis

#2143 By (91.196.230.66|85.17.205.213, 91.196.230.66) on 2014-06-04 06:05

Hello!
cialis

#2142 By (217.76.38.69|85.17.205.213, 217.76.38.69) on 2014-06-04 06:05

Hello!
generic viagra , cialis professional , cialis online pharmacy , cialis professional , cialis online pharmacy ,

#2141 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 12:29

Hello!
viagra , cialis professional , cialis professional , cialis cost , cialis professional ,

#2140 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 11:56

Hello!
cheap cialis , cialis , cialis , viagra , viagra pricehttp://www.purchaseviagracheap5a.com/ viagra ,

#2139 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 11:38

Hello!
cialis professional , cialis professional , viagra super active , cialis professional , cialis professional ,

#2138 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 11:20

Hello!
viagra , cialis , cialis , buy generic viagra , cialis ,

#2137 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 11:03

Hello!
cheap cialis , cialis , cialis , cialis , viagra ,

#2136 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 10:46

Hello!
buy viagra in canada , buy viagra in canada , buy cialis money order , buy cialis money order , buy viagra in canada ,

#2134 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 10:10

Hello!
cialis professional , cialis professional , purchase viagra , generic viagra , cialis professional ,

#2133 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 09:51

Hello!
cheap cialis , cialis , viagra , cheap cialis , viagra ,

#2132 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 09:34

Hello!
purchase viagra , viagra super active , cialis professional , cialis online pharmacy , cialis cost ,

#2131 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 09:16

Hello!
cialis professional , viagra , cialis professional , cialis online pharmacy , viagra super active ,

#2130 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 08:58

Hello!
cialis professional , generic viagra , cialis professional , purchase viagra , cialis online pharmacy ,

#2129 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 08:39

Hello!
how viagra works , how viagra works , how viagra works , buy cialis ebay find tadalafil , how viagra works ,

#2128 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 08:18

Hello!
viagra super active , cialis professional , purchase viagra , generic viagra , cialis cost ,

#2127 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 07:58

Hello!
cialis professional , viagra , cialis professional , viagra super active , viagra ,

#2124 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 07:01

Hello!
cheap cialis , cialis , buy generic viagra , viagra , cialis ,

#2123 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 06:43

Hello!
cheap cialis , viagra , cialis , cialis , cheap cialis ,

#2121 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 06:03

Hello!
viagra , cialis , viagra , cheap cialis , viagra ,

#2120 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 05:45

Hello!
cialis professional , generic viagra , cialis professional , generic viagra , cialis cost ,

#2119 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 05:25

Hello!
viagra , buy generic viagra , cialis , cialis , cheap cialis ,

#2118 By (85.17.205.213|85.17.205.213) on 2014-06-03 05:05